Iowa won the Heartland Trophy in 2020. Wisconsin leads the overall series 47-44-2 and the trophy series 8-6.

2004 — Iowa 30, Wisconsin 7, in Iowa City

2005 — Iowa 20, Wisconsin 10, in Madison

2006 — Wisconsin 24, Iowa 21, in Iowa City

2007 — Wisconsin 17, Iowa 13, in Madison

2008 — Iowa 38, Wisconsin 16, in Iowa City

2009 — Iowa 20, Wisconsin 10, in Madison

2010 — Wisconsin 31, Iowa 30, in Iowa City

2013 — Wisconsin 28, Iowa 9, in Iowa City

2014 — Wisconsin 26, Iowa 24, in Iowa City

2015 — Iowa 10, Wisconsin 6, in Madison

2016 — Wisconsin 17, Iowa 9, in Iowa City

2017 — Wisconsin 38, Iowa 14, in Madison

2018 — Wisconsin 28, Iowa 17, in Iowa City

2019 — Wisconsin 24, Iowa 22, in Madison

2020 — Iowa 28, Wisconsin 7, in Iowa City

Before the trophy

1894 — Wisconsin 44, Iowa 0, in Madison

1906 — Wisconsin 18, Iowa 4, in Madison

1907 — Wisconsin 6, Iowa 5, in Iowa City

1911 — Wisconsin 12, Iowa 0, in Madison

1912 — Wisconsin 28, Iowa 10, in Iowa City

1917 — Wisconsin 20, Iowa 0, in Madison

1924 — Iowa 21, Wisconsin 7, in Madison

1925 — Wisconsin 6, Iowa 0, in Iowa City

1926 — Wisconsin 20, Iowa 10, in Madison

1927 — Iowa 16, Wisconsin 0, in Madison

1928 — Wisconsin 13, Iowa 0, in Iowa City

1929 — Iowa 14, Wisconsin 0, in Madison

1932 — Wisconsin 34, Iowa 0, in Madison

1933 — Iowa 26, Wisconsin 7, in Iowa City

1937 — Wisconsin 13, Iowa 6, in Madison

1938 — Wisconsin 31, Iowa 13, in Iowa City

1939 — Iowa 19, Wisconsin 13, in Madison

1940 — Iowa 30, Wisconsin 12, in Iowa City

1941 — Wisconsin 23, Iowa 0, in Madison

1942 — Iowa 6, Wisconsin 0, in Iowa City

1943 — Wisconsin 7, Iowa 5, in Iowa City

1944 — Wisconsin 26, Iowa 7, in Madison

1945 — Wisconsin 27, Iowa 7, in Iowa City

1946 — Iowa 21, Wisconsin 7, in Madison

1947 — Wisconsin 46, Iowa 14, in Madison

1948 — Iowa 19, Wisconsin 13, in Iowa City

1949 — Wisconsin 35, Iowa 13, in Madison

1950 — Wisconsin 14, Iowa 0, in Iowa City

1951 — Wisconsin 34, Iowa 7, in Madison

1952 — Wisconsin 42, Iowa 13, in Iowa City

1953 — Wisconsin 10, Iowa 6, in Madison

1954 — Iowa 13, Wisconsin 7, in Iowa City

1955 — Wisconsin 37, Iowa 14, in Madison

1956 — Iowa 13, Wisconsin 7, in Iowa City

1957 — Iowa 21, Wisconsin 7, in Iowa City

1958 — Iowa 20, Wisconsin 9, in Madison

1959 — Wisconsin 25, Iowa 16, in Madison

1960 — Iowa 28, Wisconsin 21, in Iowa City

1961 — Iowa 47, Wisconsin 15, in Iowa City

1962 — Wisconsin 42, Iowa 14, in Madison

1963 — Wisconsin 10, Iowa 7, in Iowa City

1964 — Wisconsin 31, Iowa 21, in Madison

1965 — Wisconsin 16, Iowa 13, in Madison

1966 — Wisconsin 7, Iowa 0, in Iowa City

1967 — Tie 21-21, in Madison

1968 — Iowa 41, Wisconsin 0, in Iowa City

1969 — Wisconsin 23, Iowa 17, in Madison

1970 — Iowa 24, Wisconsin 14, in Iowa City

1971 — Iowa 20, Wisconsin 16, in Iowa City

1972 — Wisconsin 16, Iowa 14, in Madison

1973 — Wisconsin 35, Iowa 7, in Madison

1974 — Wisconsin 28, Iowa 15, in Iowa City

1975 — Iowa 45, Wisconsin 28, in Iowa City

1976 — Wisconsin 38, Iowa 21, in Madison

1977 — Iowa 24, Wisconsin 8, in Madison

1978 — Iowa 38, Wisconsin 24, in Iowa City

1979 — Iowa 24, Wisconsin 13, in Madison

1980 — Iowa 22, Wisconsin 13, in Iowa City

1981 — Iowa 17, Wisconsin 7, in Madison

1982 — Iowa 28, Wisconsin 14, in Iowa City

1983 — Iowa 34, Wisconsin 14, in Madison

1984 — Tie 10-10, in Iowa City

1985 — Iowa 23, Wisconsin 13, in Madison

1986 — Iowa 17, Wisconsin 6, in Iowa City

1987 — Iowa 31, Wisconsin 10, in Madison

1988 — Iowa 31, Wisconsin 6, in Iowa City

1989 — Iowa 31, Wisconsin 24, in Madison

1990 — Iowa 30, Wisconsin 10, in Iowa City

1991 — Iowa 10, Wisconsin 6, in Madison

1992 — Iowa 23, Wisconsin 22, in Iowa City

1995 — Iowa 33, Wisconsin 20, in Madison

1996 — Iowa 31, Wisconsin 0, in Iowa City

1997 — Wisconsin 13, Iowa 10, in Madison

1998 — Wisconsin 31, Iowa 0, in Iowa City

1999 — Wisconsin 41, Iowa 3, in Madison

2000 — Wisconsin 13, Iowa 7, in Iowa City

2001 — Wisconsin 34, Iowa 28, in Madison

2002 — Iowa 20, Wisconsin 3, in Iowa City

2003 — Iowa 27, Wisconsin 21, in Madison